Disclaimer

Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Apistola besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan Advocatenkantoor Apistola geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. Advocatenkantoor Apistola is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Informatie over Cookies

Inleiding

Advocatenkantoor Apistola verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Advocatenkantoor Apistola. En de door contact aanvragen en klanttevredenheidsonderzoeken verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Advocatenkantoor Apistola behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Advocatenkantoor Apistola verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en klanttevredenheidsonderzoek. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Advocatenkantoor Apistola verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website apistola.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Advocatenkantoor Apistola beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Advocatenkantoor Apistola na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Advocatenkantoor Apistola gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Advocatenkantoor Apistola website en hun functionaliteit.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Advocatenkantoor Apistola inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en bezoekduur. Op deze manier kan Advocatenkantoor Apistola de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Advocatenkantoor Apistola kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Beveiliging

Advocatenkantoor Apistola heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Advocatenkantoor Apistola zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Advocatenkantoor Apistola kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Advocatenkantoor Apistola, dan kunt u deze richten aan Advocatenkantoor Apistola, tel: 078 612 29 68

Wijziging van Privacy Statement

Advocatenkantoor Apistola behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Advocatenkantoor Apistola adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gebruik persoonsgegevens

Advocatenkantoor Apistola gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Advocatenkantoor Apistola

Stationsplein 4 G
3331 LL Zwijndrecht

T 078 612 29 68
E info@apistola.nl