Familie- en jeugdrecht

Mr. Apistola behandelt als advocaat  Familie- en Jeugdrecht de navolgende zaken:

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed (eenzijdig verzoekschrift of op gemeenschappelijk verzoek)/ opstellen echtscheidingsconvenant/ouderschapsplan

Echtscheiding; uw huwelijk wordt ontbonden, scheiding van tafel en bed; u blijft getrouwd, maar gaat (meestal) apart wonen, ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed; u kiest na een bepaalde periode alsnog voor ontbinding van het huwelijk. U bent in het Familie- en Jeugdrecht verplicht om een advocaat in te schakelen. Uw advocaat dient het ‘gezamenlijk verzoek tot echtscheiding’ in bij de rechtbank. Is uw partner het niet eens met de echtscheiding of de financiële of praktische gevolgen ervan? U kunt toch via een advocaat een echtscheiding aanvragen door een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Heeft u minderjarige kinderen, dan is het binnen het familie-en jeugdrecht verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het plan leggen u en uw partner vast hoe u beide na de echtscheiding zorg gaat dragen voor de opvoeding en verzorging van de kinderen en de kosten daarvan. Betrek uw kinderen bij uw echtscheiding en het opstellen van het ouderschapsplan.

Bent u het niet eens met het echtscheidingsverzoek of bijgaande verzoeken (nevenverzoeken) U heeft vanaf het moment van ontvangst 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Uw advocaat kan bij de rechter om uitstel vragen. Met een referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. Reageert u helemaal niet? Dan beslist de rechter over het scheidingsverzoek en alle bijgaande verzoeken,.

De rechtbank roept binnen  het Familie- en Jeugdrecht kinderen van 12 tot 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook. Tijdens de zitting mag er geen publiek aanwezig zijn. De rechter bepaalt of professionele partijen zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd de zitting mogen bijwonen.

Een Familie- en Jeugdrecht procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met echtscheidingsmediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict.

De  Familie- en Jeugdrecht rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Via uw advocaat ontvangt u de beslissing van de rechtbank. Dit is de echtscheidingsbeschikking.

U of uw (ex-)partner kan tegen de uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof. Dat moet binnen 3 maanden nadat u de uitspraak (beschikking) heeft ontvangen. In de beschikking staat wanneer die 3 maanden ingaan. De advocaat moet het hoger beroep instellen.
Cassatie. Is een van u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? U of uw (ex)partner kan tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad

Advisering/opstellen verzoekschriften/verweerschrift/ aanvangen procedures bij rechtbank (ook kort geding) en Gerechtshof

Bijstand terzake van verzoeken voorlopige voorzieningen bij echtscheiding.

Heeft u een snelle beslissing nodig over de verzorging van de kinderen, of over het tijdelijke gebruik van de gezamenlijke woning en u komt er samen niet uit? Uw advocaat kan binnen het familie-en jeugdrecht de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een aparte procedure. De rechtbank roept u beiden op voor een zitting, waarna de rechter zo snel mogelijk een beslissing geeft. De beslissing is voorlopig.

Omgangsregeling (verdeling van de zorg-en opvoedingstaken/ verdeling zorg –en opvoedingstaken (advisering, wijziging of vaststelling van)

Heeft u geen gezag over een kind, maar wilt u wel omgang? U kunt binnen het Familie- en Jeugdrecht een verzoek voor een omgangsregeling indienen bij de rechter. Wie kunnen verzoek indienen? een ouder zonder gezag of een persoon met een nauwe persoonlijke band met de minderjarige, bijvoorbeeld een grootouder. Aanvraag minderjarig kind. Een minderjarige mag zelf de rechter om een omgangsregeling vragen. De minderjarige stuurt daarvoor een briefje naar de rechtbank. Wilt u een verzoek over een omgangsregeling met uw kind indienen, dan bent u verplicht om een advocaat in te schakelen. Uw advocaat dient uw gemotiveerde verzoek in bij de rechtbank.

Gezag (gezamenlijk/eenhoofdig) (advisering, wijziging of vaststelling of beeindiging van)

Als 1 of 2 ouders het gezag over een kind hebben, spreken we van ‘ouderlijk gezag’. Ouders die getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen automatisch samen het gezag over kinderen die worden geboren. Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap. De moeder van het kind krijgt meestal automatisch het gezag. Als de vader gezag wil, en hij is niet getrouwd met de moeder en heeft ook geen geregistreerd partnerschap met haar, moet hij samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen. Dit kan binnen het Familie- en Jeugdrecht met het formulier gezag aanvragen.

Als ouders scheiden of uit elkaar gaan houden ze samen het gezag. Als u dit niet wilt, kunt u aan de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te kennen. De rechter staat dit alleen toe als dit in het belang van het kind is. De rechter bepaalt welke ouder het gezag krijgt (eenhoofdig gezag). Als een kind ouder is dan 12, dan vraagt de rechter naar de mening van het kind. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig. Als beide ouders het gezag hebben, en 1 van de ouders overlijdt, dan krijgt de overlevende ouder alleen het gezag. Als maar 1 van de ouders het gezag heeft, en déze overlijdt dan bepaalt de rechter of de overlevende ouder of iemand anders het gezag krijgt. Overlijden beide ouders dan bepaalt de rechter wie de voogd (niet-ouder met gezag) van het kind wordt. Als in uw testament staat wie er voogd moet worden, vraagt de griffier of die persoon dat wil worden.

Als u 16 of 17 bent, kunt u als moeder gezag over uw kind krijgen door aan de rechter een meerderjarigheidsverklaring te vragen. Een minderjarige vader kan geen gezag over het kind aanvragen. Hij kan wel het kind erkennen.

Als een ouder en niet-ouder het gezag uitoefenen spreken we van ‘gezamenlijk gezag’. Soms krijgt u dit gezag automatisch, maar vaak moet hiervoor een verzoek bij de rechter worden ingediend. Bij gezamenlijk gezag gelden dezelfde rechten en plichten als bij ouderlijk gezag. Automatisch gezag. U krijgt automatisch het gezamenlijk gezag als u voldoet aan twee voorwaarden: Het kind heeft geen andere ouder of U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap als het kind wordt geboren. Voor de vrouwelijke partner van de biologische moeder geldt dat het kind dan wel moet zijn verwekt door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). Gezag aanvragen. Als u de ouder van het kind bent maar uw partner niet, moet gezamenlijk gezag bij de rechter worden aangevraagd. Voor deze familie-en jeugdrecht procedure is een advocaat verplicht. Om gezamenlijk gezag aan te kunnen vragen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Als het kind geen andere ouder heeft gelden andere voorwaarden dan wanneer dat wel het geval is.

Beëindiging/ontbinding geregistreerd partnerschap

Ontkenning/erkenning vaderschap; vaderschapsactie-gerechtelijke vaststelling vaderschap

Erkenning. Wilt u een kind erkennen? Dat kan tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. U gaat daarvoor naar de gemeente.Vervangende toestemming voor erkenning. Geeft de moeder van het kind u geen toestemming om te erkennen? U kunt de rechter om vervangende toestemming vragen. Krijgt u van de moeder van het kind geen toestemming om te erkennen? Om van de rechter vervangende toestemming te krijgen voor erkenning, moet vaststaan dat u inderdaad de verwekker bent.

Krijg u vervangende toestemming, dan wordt u ook vanaf dat moment de juridische vader van het kind. Als juridisch vader:

  • bent u meteen onderhoudsplichtig;
  • is het kind uw erfgenaam;
  • kan het kind uw achternaam krijgen;
  • krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit als u ook Nederlander bent.

Erkenning vernietigen. Erkenning kan alleen vernietigd worden als de erkenner niet de biologische vader is.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Wilt u zeker weten wie de verwekker is van een kind? De rechtbank kan beslissen om het vaderschap te laten vaststellen door DNA-onderzoek. Dit heet een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. DNA-onderzoek. Soms is het niet zeker of de verzoeker de biologische vader is. Om vast te stellen dat de verzoeker de biologische vader is, kan de rechtbank opdracht geven een DNA-onderzoek of een bloedonderzoek te laten doen.

Adoptie
Adopteert u een kind, dan krijgt u het vaderschap over dat kind.

Voornaamswijziging

Beëindiging samenwoning (afwikkeling samenlevingsovereenkomsten)

Verdeling huwelijksgemeenschap (boedelverdeling)/ huwelijkse voorwaarden

Bij de scheiding hoort vaak ook de verdeling van uw spullen en geld. Wat u moet verdelen of verrekenen hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kunt u overeengekomen zijn op het moment dat u trouwde of tijdens uw huwelijk en heeft u laten vastleggen bij een notaris in een akte. Rechter laten beslissenU maakt samen afspraken over de verdeling en/of verrekening, eventueel met hulp van uw advocaat. Komt u er niet uit, dan kunt u ook de rechtbank vragen om te beslissen over de verdeling en/of verrekening. De rechter behandelt de verdeling en/of verrekening dan tegelijk met het verzoek om echtscheiding. Later afwikkelen. Wilt u pas in een later stadium procederen over de verdeling en/of verrekening, bijvoorbeeld over een bijzondere collectie die u samen heeft opgebouwd, dan is het ook mogelijk een aparte procedure te starten. Daar moet u wel apart voor betalen.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing/schriftelijke aanwijzingen bureau jeugdzorg

Wie kunnen een verzoek om uithuisplaatsing indienen? Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde instelling (hoeverandertmijnzorg.nl) en het Openbaar Ministerie. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) kunnen enkel een verzoek indienen voor een machtiging tot gesloten uithuisplaatsing. Hier is de instemming van de ouder(s) met gezag voor nodig. Uithuisplaatsing of gesloten uithuisplaatsing. Als een kind uit huis wordt geplaatst zijn er verschillende mogelijkheden: Uithuisplaatsing. De minderjarige wordt geplaatst in: een pleeggezin, een gezinshuis, een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder (waaronder gesloten jeugdhulp), een andere voorziening, zoals bijvoorbeeld een voorziening voor kamertraining of begeleid wonenGesloten uithuisplaatsing; De minderjarige wordt geplaatst in een gesloten instelling voor jeugdhulp:als dat nodig is vanwege ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen én om te voorkomen dat hij zich aan de jeugdhulp onttrekt óf om te voorkomen dat anderen hem onttrekken aan de jeugdhulp.

Procedure uithuisplaatsing. Is er een verzoek tot uithuisplaatsing ingediend? U krijgt een kopie van het verzoek thuisgestuurd. U heeft verschillende mogelijkheden: Bent u het als ouder niet eens met het verzoek tot uithuisplaatsing? U kunt de kinderrechter laten weten dat u het niet eens bent met het verzoek en waarom. Dat kan schriftelijk of mondeling. Verweerschrift. uw advocaat mag tot de aanvang van de zitting een verweerschrift indienen. Als de kinderrechter toestemming geeft tot uithuisplaatsing, dan mag dat zelfs nog tijdens de behandeling van de zaak. Mondeling verweer. U kunt tijdens de zitting mondeling verweer voeren. Gaat u als ouder niet tegen het verzoek tot uithuisplaatsing in? U kunt zelf de rechtbank, sector Familie- en Jeugdrecht een brief sturen om te laten weten dat u geen verweer gaat voeren. Dit is niet verplicht.

Reageert u als ouder helemaal niet? En verschijnt u niet op de zitting? Dan behandelt de kinderrechter het verzoek tot uithuisplaatsing zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de kinderrechter over de uithuisplaatsing toegestuurd. Minderjarige niet eens met verzoek. Is de minderjarige het zelf niet eens met het verzoek tot uithuisplaatsing? Er zijn 2 mogelijkheden: Kindgesprek. Gaat het om een uithuisplaatsing, maar niet om gesloten jeugdhulp? De kinderrechter nodigt binnen het Familie- en Jeugdrecht de minderjarige uit voor een kindgesprek. Gaat het om een machtiging voor gesloten jeugdhulp, dan krijgt de minderjarige een eigen oproep voor de zitting. Zelfstandig verweer bij gesloten jeugdhulp. De minderjarige krijgt bij een verzoek tot uithuisplaatsing in gesloten jeugdhulp altijd een advocaat toegewezen. Minderjarigen vanaf 12 jaar mogen zelfstandig verweer voeren bij de kinderrechter. In sommige gevallen kan dat ook onder de 12 jaar. De kinderrechter kan op verzoek een machtiging verlenen om een kind uit huis te plaatsen. U kunt zich verweren tegen dit verzoek. Gaat het om plaatsing in een gesloten instelling, dan mag de minderjarige binnen het Familie- en Jeugdrecht ook zelfstandig verweer voeren.

Is er spoed bij de uithuisplaatsing? De kinderrechter kan meteen een machtiging afgeven. Er moet dan wel binnen 2 weken een zitting plaatsvinden, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven. De kinderrechter legt de machtiging vast in een beschikking.

Partner-en kinderalimentatie (berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie)

Een (ex-)partner vraagt om alimentatie voor zichzelf (partneralimentatie). Dit kan alleen na een echtscheiding of een ontbinding geregistreerd partnerschap. Een ouder vraagt de ex-partner om kinderalimentatie voor de minderjarige kinderen. Meerderjarige kinderen dienen zelfstandig een alimentatieverzoek voor kinderalimentatie in. Wilt u een alimentatieprocedure starten, dan bent u verplicht om een – Familie- en Jeugdrecht-  advocaat in te schakelen.
Alleen een advocaat kan schriftelijke stukken, zoals een verzoekschrift of een uitleg over uw financiële situatie, indienen bij de rechtbank. Zijn u en uw partner het eens over de hoogte van de alimentatie, dan heeft u samen 1 advocaat nodig. Zo niet, dan schakelt u allebei een advocaat in. Een alimentatieverzoek moet u onderbouwen met een berekening. Daaruit moet blijken wat precies uw financiële behoefte en financiële draagkracht is.

Uw Familie- en Jeugdrecht advocaat helpt u hiermee. Er is een aantal landelijk vastgestelde normen en berekeningen, zoals:

  • de behoeftetabel
  • de draagkrachttabel
  • het Rapport Alimentatienormen

Bent u het niet eens met het alimentatieverzoek? U heeft vanaf het moment dat u de kopie van het verzoekschrift heeft ontvangen 6 weken de tijd om een verweerschrift of een tegenverzoek in te dienen. Reageert u op een alimentatieverzoek in een voorlopige voorzieningsprocedure, dan zijn de termijnen korter.Advocaat nodig. Wilt u een verweerschrift indienen of een tegenverzoek doen? U heeft daarvoor een Familie- en Jeugdrecht advocaat nodig. U mag een verweerschrift of tegenverzoek niet zelf indienen bij de rechtbank.

Geen reactie. Reageert u helemaal niet? Dan wordt het alimentatieverzoek in principe zonder aanpassingen toegewezen. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de vastgestelde alimentatie toegestuurd. Geen zitting. Er is meestal geen zitting als: uw partner geen verweer heeft ingediend, uw partner een referteverklaring heeft ingediend, u samen een verzoek heeft ingediend.

U en uw partner krijgen de uitspraak van de rechter (beschikking) via de advocaat toegestuurd. Meerderjarige kinderen zijn binnen het Familie- en Jeugdrecht procespartij en krijgen dus ook de beschikking toegestuurd. Wel zitting. Is er een zitting, dan vindt die pas plaats nadat verweerschrift, eventueel tegenverzoek en mogelijkheid van mediation aan de orde zijn geweest. Tijdens de zitting krijgt u over het algemeen de gelegenheid om een mondelinge toelichting geven op uw verzoek of verweer. De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting. Kindgesprek 16 en 17 jaar. De rechtbank nodigt kinderen van 16 en 17 jaar uit voor een gesprek over het kinderalimentatieverzoek. Zij zijn niet verplicht om te komen. Uw kind mag ook een brief sturen. Mediation naast rechtspraak . Een familie-en jeugdrecht procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar.