Rechtsgebieden

mr. A. Apistola heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: -personen en familierecht, strafrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Op grond van deze registratie is mr. Apistola verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Apistola behandelt als advocaat de navolgende zaken:

Familie- en jeugdrecht

 • Echtscheiding (eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek) / opstellen echtscheidingsconvenant / ouderschapsplan; advocatenkantoor Apistola staat u bij ingeval van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.Beide echtgenoten/geregistreerd partners hebben een eigen advocaat, die probeert samen met de andere advocaat en beide partijen tot afspraken te komen. Indien het lukt om samen in onderling overleg afspraken te maken, dan worden deze vastgelegd in een ouderschapsplan (afspraken over de kinderen) en een echtscheidingsconvenant (alle overige afspraken). Vervolgens worden deze stukken met een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De in stukken opgenomen afspraken krijgen dan ook rechtskracht. U hoeft zelf niet naar de rechtbank toe.Procedure bij de rechtbank
  Indien het niet lukt om tot afspraken te komen, vragen wij de rechter om een beslissing te nemen over de gevolgen van de echtscheiding. De duur van een echtscheiding is afhankelijk van de onderwerpen die spelen, de snelheid waarmee alle benodigde stukken en informatie voorhanden zijn en de mogelijkheden om afspraken te maken.Soms is het noodzakelijk om aan de rechtbank spoedmaatregelen te vragen; de zogenaamde voorlopige voorzieningen. de rechtbank kan dan op korte termijn over een aantal zaken( gebruik van de woning. kinder-en partneralimentatie, omgang) een voorlopige voorziening treffen.
 • In het ouderschapsplan moet in ieder geval een regeling zijn opgenomen over het gezag en de invulling daarvan. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden houdt u ook na een (echt)scheiding het gezamenlijk gezag. Bovendien moet worden bepaald op wiens adres het kind/de kinderen worden ingeschreven en hoe vaak de kinderen bij ieder van de ouders verblijven (omgang). Daarnaast moet afgesproken worden hoe de ouders elkaar op de hoogte houden en elkaar betrekken in beslissingen over het kind/de kinderen. Tot slot moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). In het ouderschapsplan moet ook worden vermeld in hoeverre de kinderen zijn betrokken bij het maken van afspraken.Advocatenkantoor Apistola kan u voorzien van een model ouderschapsplan. U kunt dit, indien mogelijk, samen invullen. Indien het niet lukt om samen een ouderschapsplan op te stellen, verdient het de voorkeur om daarvoor een mediator in te schakelen of deel te nemen aan een ouderschapstraject. Indien het ondanks intensieve pogingen niet lukt om een ouderschapsplan te maken, kan advocatenkantoor Apistola voor u een oordeel van de rechter vragen over de invulling van het ouderschap.Wilt u scheiden of hebt u vragen over een echtscheiding? Neem dan contact met ons op!
 • Omgangsregeling / verdeling zorg –en opvoedingstaken (advisering, wijziging of vaststelling van):Op grond van de wet ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ houden de ouders na echtscheiding een gelijkwaardige rol in de verzorging en opvoeding van de kinderen. In de dagelijkse praktijk wordt voor de tijdsverdeling nog vaak de term omgangsregeling gebruikt. “Gelijkwaardig” betekent overigens niet een strikte tijdsverdeling bij helfte. De tijd die een kind bij ieder van de ouders verblijft na een echtscheiding kan op allerlei manieren worden ingevuld. De regelingen variëren tussen een keer in de twee weken een weekend en een 50/50 verdeling (week op week af, om de drie a vier dagen wisselen, volgens een bepaald schema). Dit laatste wordt vaak co-ouderschap genoemd,  Waar het bij het vaststellen van een omgangsregeling om gaat is dat de regeling in het belang van de kinderen is. Een regeling moet uiteraard ook praktisch uitvoerbaar zijn. advocatenkantoor Apistola kan u helpen bij het invullen van de omgang en u, indien nodig, bijstaan in een procedure; bijvoorbeeld als er een geschil over de uitvoering van de omgang of ingeval de omgang niet wordt nagekomen.Heeft u vragen over  omgang of ondervind u problemen met de omgang? Neem dan contact met ons op!
 • Gezag (gezamenlijk / eenhoofdig) (advisering, wijziging of vaststelling van)/geschillen m.b.t. uitvoering van gezag:Gezag houdt in de bevoegdheid om ingrijpende niet-dagelijkse beslissingen betreffende de kinderen te nemen (medische ingrepen, schoolkeuze, meenemen naar het buitenland etc.) en de wettelijke vertegenwoordiging van een kind.In geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap krijgen beide ouders automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap na de geboorte van uw kind krijgt u automatisch beiden ouderlijk gezag, als de vader het kind heeft erkend. gezag brengt een consultatie en informatieverplichting voor de ouders met zich mee. ondervind u problemen op het gezagsterrein m.b.t. bijvoorbeeld school, reizen naar het buitenland, medische zaken, neem dan contact met ons op.Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt alleen de moeder automatisch het gezag. De vader kan gezag aanvragen met toestemming van de moeder en uw beider DigiD via een formulier dat u hier kunt vinden. U heeft daar geen advocaat voor nodig. Indien de moeder niet wil dat de vader ook gezag krijgt, kan door de ouder die mede het gezag wil krijgen een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Hiervoor is een advocaat nodig.
 • Ontkenning / erkenning vaderschap; gerechtelijke vaststelling vaderschap:Een kind waarvan de moeder niet getrouwd is, krijgt niet automatisch een juridische vader. Dit gebeurt pas als het kind is erkend (vrijwillig) of het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld (onvrijwillig). Als een biologische vader zijn kind niet vrijwillig wil erkennen, kan de moeder of het kind (na meerderjarigheid) de rechtbank verzoeken het vaderschap gerechtelijke te laten vaststellen.Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan worden gedaan door de rechter als de biologische vader weigert een kind te erkennen of als de biologische vader inmiddels is overleden. Wij kunnen u adviseren en bijstaan met betrekking tot verzoeken tot gerechtelijke vaststelling vaderschap. De gevolgen van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap zijn hetzelfde als bij een erkenning. De man van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld, wordt de juridische vader van het kind met alle rechten en plichten die daar bij horen.

Wilt u door de rechter laten vaststellen wie de verwekker is van een kind? Of wilt u juist dat de juridische vader geen         vaderschap meer heeft? U kunt naar de rechter voor gerechtelijke vaststelling of ontkenning van het vaderschap. De                 procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Wilt u zeker weten wie de verwekker van een kind is? Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als: de verwekker weigert het kind te erkennen/de moeder niet weet of de man die het kind heeft erkend ook de verwekker is
het kind de verwekker als juridische vader wil. De rechtbank kan beslissen om het vaderschap te laten vaststellen door DNA-onderzoek. Dit heet een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Bijzondere curator
De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een belangenconflict tussen het kind en zijn ouders of voogd. Zo’n belangenconflict kan er zijn als:

de ouders onderling een conflict hebben, of
als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd
Taken bijzondere curator
Bij de benoeming bepaalt de rechter de precieze taken van de bijzondere curator. Deze voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening. Hij kan bemiddeling adviseren. Hij kan ook zelf een procedure starten.

 • Voornaamswijziging:Een verzoek tot wijziging van uw voornaam moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Het wordt toegewezen indien de rechter van mening is dat er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang. U kun hierbij denken aan een voornaam die niet meer past bij uw geloofsovertuiging of het wijzigen van de voornaam bij een adoptie. In sommige gevallen is het ook mogelijk een extra voornaam toe te voegen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan als u uw voornaam wilt wijzigen.
 • Beëindiging samenwoning (afwikkelingvan samenleving en  samenlevingsovereenkomsten):Als u gaat samenwonen en samenleven dan gelden daarvoor geen formaliteiten. Als u relatie heeft zonder een samenlevingscontract, dan kunt u of uw partner de samenleving op ieder moment beëindigen. Zelfs zonder voorwaarden. Hebt u echter een samenlevingscontract? Dan staan hier bepalingen in die aangeven hoe het samenlevingscontract te ontbinden. Ook staat daarin welke zaken er te regelen zijn. Dit is met name van belang bij de beëindiging van de samenleving.Doordat de rechten en plichten met betrekking tot de beëindiging van de samenleving niet heel uitgebreid zijn geregeld in de wet is het raadzaam om (desgewenst: gezamenlijk) bij de beëindiging van de samenleving een advocaat te vragen om u goed te adviseren over en u te begeleiden bij bijvoorbeeld de verdeling van gezamenlijk vermogen of schulden alsmede over het gebruik van de (gezamenlijke) woning.
 • Verdeling huwelijksgemeenschap (boedelverdeling)/ huwelijkse voorwaarden:Indien u en uw echtgenoot gaan scheiden dient er gekeken te worden naar hoe het huwelijk is geregeld. advocatenkantoor kan u bijstaan ingeval van de verdeling van de huwelijksgemeenschap of bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing / schriftelijke aanwijzingen bureau jeugdzorg:  Als een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek de minderjarige onder toezicht stellen.
  Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie. Een gezinsvoogd verleent zelf geen jeugdhulp, maar zorgt ervoor dat de juiste hulp in het gezin wordt ingezet. Een gezinsvoogd kan aanwijzingen geven aan de ouder(s) met gezag. Deze ouders zijn verplicht die aanwijzingen op te volgen. Bent u het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing dat is ingediend? Dan kunt u reageren door hiertegen met een advocaat verweer te voeren bij de kinderrechter.

Een minderjarige kan gedwongen uit huis worden geplaatst via een machtiging van de kinderrechter. Deze          kinderbeschermingsmaatregel is mogelijk als: dat voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk is
onderzoek naar de minderjarige nodig is.

 • Partner-en kinderalimentatie (berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie):Alimentatie is een financiële tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. De hoogte ervan wordt aan enerzijds bepaald door wat de kinderen en de minstverdienende echtgenoot nodig hebben om in het levensonderhoud te kunnen voorzien (behoefte). Aan de andere kant wordt het bepaald door wat de ander kan missen na zijn/haar eigen noodzakelijke lasten te hebben betaald (draagkracht). Advocatenkantoor Apistola staat u bij in het kader van het maken van kinder-en partneralimentatieberekeningen en het door de rechtbank laten vaststellen of wijzigen/nihilstellen van kinder-en partneralimentatie.Voor minderjarige (onder de 18) staat vast dat zij zelf geen inkomen kunnen verwerven en dat zij altijd afhankelijk zijn van hun ouders. Na de scheiding zijn beide ouders verplicht naar rato van hun financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van de kinderen. De manier waarop de zorg is verdeeld is van invloed op te betalen kinderalimentatie.Bij partneralimentatie zal degene die alimentatie vraagt eerst moeten aantonen wat de financiële welstand was en wat hij/zij zelf kan verdienen om op dat niveau te leven. Het tekort dat er vervolgens is kan, indien de andere voldoende financiële draagkracht heeft, worden aangevuld.advocatenkantoor Apistola kan u deskundig bijstaan in alimentatiekwesties. Onder andere maken wij voor u volgens de daarvoor geldende regels een berekening van de alimentatie die u zou moeten betalen dan wel zou moeten ontvangen.

STRAFRECHT

Mr. Apistola behandeld o.a. de navolgende strafzaken:

 • Politierechter/meervoudige strafkamer/gerechtshof
 •  Opiumwetzaken
 • Fraudezaken
 • Verkeersdelicten (o.a. invordering rijbewijs)
 • Strafzaken m.b.t. levens- en geweldsdelicten (o.a. mishandeling, doodslag, openlijk geweld in vereniging)
 • Strafzaken m.b.t. vermogensdelicten (o.a. diefstal, fraude, witwassen)
 • Uitleveringszaken
 • Overleveringszaken (Europees Overleveringsverdrag)

Lees verder

 

Jeugdrecht

advocatenkantoor Apistola verleend rechtsbijstand terzake van :

verzoeken tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarige

 Gesloten jeugdzorg

Verzoeken tot beeindiging van het gezag

Schriftelijke aanwijzingen

 

 

Rechtsgebieden